نماهای شیشه ای:

در طراحی و مدول بندی کلیه نماها و سقفهای شیشه ای موارد مربوط به مبحث ششم مقررات ملی شامل بار برف برای سقف و بار باد برای نماهای کرتینوال لحاظ میگردد.
نمای شیشه ای
نمای شیشه ای