پنجره های کشویی در دو حالت ترمال بریک و نرمال ساخته می شوند که در حالت ترمال بریک امکان این وجود دارد که رنگ داخل و خارج پروفیل متفاوت باشد.

پنجره کشویی چهارلنگه
پنجره کشویی دولنگه دوطرف بازشو
پنجره کشویی دولنگه
پنجره صدر
پنجره کشویی